Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 19/11/2019

Dịch vụ công mức 3

Tổng số dịch vụ công : 4
TT Tên dịch vụ công Tên lĩnh vực Tên cơ quan
1 Thỏa thuận kết nối mẫu Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
2 Thông báo khuyến mãi Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
3 Đăng ký khuyến mãi Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
4 Phân bổ mã số viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông